Πρόγραμμα “Επιχειρηματικότητα 360”

Ξεκίνησαν από τις 9 Ιανουαρίου οι αιτήσεις υποβολής για το πρόγραμμα ενισχύσεωνΕπιχειρηματικότητα 360″ του Αναπτυξιακού Νομού 4887/2022. Στο πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, μπορούν να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια που αφορούν δραστηριότητες τηλεοπτικής παραγωγής.

Συγκεκριμένα, αφορούν και τους κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) Παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις (ΚΑΔ 59 και 60.10.2, 60.20.1, 60.20.2.,60.20.3, 63.11.2, 63.11.21, 63.11.22) για τη δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων «studios».

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής σε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγής μιας μονάδας

Ελάχιστο Ύψος Επενδύσεων

 • Μεγάλες, ελάχιστο ύψος από 1.000.000€ και πάνω
 • Μεσαίες, ελάχιστο ύψος από 500.000€ και πάνω
 • Μικρές, ελάχιστο ύψος από 250.000€ και πάνω
 • Πολύ μικρές, ελάχιστο ύψος από 100.000€ και πάνω

Στόχος είναι η δημοσίευση της απόφασης του ελέγχου της αξιολόγησης να πραγματοποιείται εντός 45 ημερών από τη λήξη του καθεστώτος.

Στην περίπτωση που η διάρκεια αξιολόγησης υπερβεί τα χρονικά αυτά όρια, ο έλεγχος θα ανατίθεται σε ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή, οποίος οφείλει να έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο εντός οκτώ (8) ημερών. Τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης.

Είδη Ενισχύσεων

Φορολογική απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται.

Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησής τους και εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις.

Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση.

Οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, θα λάβουν ενίσχυση μέσω:

 • Επιχορήγησης
 • Φορολογικής απαλλαγής
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • Επιδότηση κόστους απασχόλησης

Οι μεσαίες επιχειρήσεις, θα λάβουν ενίσχυση μέσω:

 • Φορολογικής απαλλαγής
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • Επιδότηση κόστους απασχόλησης

Οι μεγάλες επιχειρήσεις, θα λάβουν ενίσχυση μέσω

 • Φορολογικής απαλλαγής
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • Επιδότηση κόστους απασχόλησης

Υποβολές

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων είναι η 09/01/2023 και η ημερομηνία λήξης η 10/04/2023.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

 • Την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, και για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 • Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης.
 • Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 • Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.
 • Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού

 • Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
 • Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης.

Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

 • Τις δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ. Οι δαπάνες αυτές αφορούν σε μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
 • Τις δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.
 • Τις δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.
 • Τις δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.

Επιδότηση ανά περιφέρεια ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μικρή/Πολύ Μικρή Μεσαία Μεγάλη
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 70% 60% 50%
Κεντρική Μακεδονία 70% 60% 50%
Θεσσαλία 70% 60% 50%
Ήπειρος 70% 60% 50%
Δυτική Ελλάδα 70% 60% 50%
Πελοπόννησος 60% 50% 40%
Βόρειο Αιγαίο 75% 65% 55%
Δυτική Μακεδονία 70% 60% 50%
Ιόνιοι Νήσοι 60% 50% 40%
Κρήτη 70% 60% 50%
Στερεά Ελλάδα 60% 50% 40%
Νότιο Αιγαίο 60% 50% 40%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 35% 25% 15%
ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 45% 35% 25%
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 45% 35% 25%
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΝΗΣΟΙ 45% 35% 25%

 

Η Comart παρέχει:

Προϊόντα και ολοκληρωμένες λύσεις παραγωγής βίντεο, κινηματογράφου, post-production, VFX, 3D και CGI, grading, finishing & μεταδόσεις. Λύσεις Streaming για Internet TV, IPTV, εταιρικά Βίντεο, live και on demand, για παρουσιάσεις προϊόντων, εταιρικές, εκπαιδεύσεις, YouTube, Vimeo, Facebook κλπ.

Άλλα σχετικά άρθρα μας

Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

Σχετικό ΦΕΚ