ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΤΗΣ 2ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β ΚΥΚΛΟΣ

Δικαιούχοι

– Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

– Μισθωτοί πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

– Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι ασκούν ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.

Προϋπολογισμός έργου

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 5.000€ έως 50.000€.

Ποσοστό επιδότησης

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες
1. Λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ)
2. Προμήθεια αναλωσίμων
3. Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης και σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου κ.λ.π.)
4. Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία
5. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας
6. Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
7. Αγορα/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Δαπάνες παγίων

Βασικές προϋποθέσεις  συμμετοχής:

– ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Ο μέσος όρος του τεκμαρτού εισοδήματος την τριετία 2013-2014-2015 να μην υπερβαίνει ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση για το φορολογικό έτος 2015 τις 22.000€ για ατομικό εισόδημα και τις 35.000€ για οικογενειακό.
Για τις ήδη υφιστάμενες επιχειρήσεις ο  μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα έτη 2013, 2014 & 2015 να μην υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

– ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μην έχουν ενταχθεί και επιχορηγηθεί από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 01.01.2013 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Υποβολή Προτάσεων

Η 2η υποβολή των προτάσεων ξεκινάει στις 06/09/2017 και λήγει στις 11/10/2017. 

Comart & Δημιουργικές Δραστηριότητες 

Το πρόγραμμα για την Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης B Κύκλος περιλαμβάνει δημιουργικές δραστηριότητες επαγγελμάτων σχετικών με εικόνα & ήχο, εφαρμοσμένες τέχνες, αρχιτεκτονική, διαφήμιση, γραφιστική, design κλπ. Στην Comart με εμπειρία στην επιτυχή ολοκλήρωση προηγούμενων προγραμμάτων και σε συνεργασία με εταιρεία συμβούλων, μπορούμε να βοηθήσουμε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με σχετικές δραστηριότητες.  Επιπλέον μπορούμε, αφού συζητήσουμε μαζί σας, να διαμορφώσουμε μόνο την τεχνο-οικονομική προσφορά και στην συνέχεια να προχωρήσετε στην ολοκλήρωση και υποβολή με δικό σας σύμβουλο.

Η Comart παρέχει:

Προϊόντα και ολοκληρωμένες λύσεις παραγωγής βίντεο, κινηματογράφου, post-production, VFX, 3D και CGI, grading, finishing & μεταδόσεις. Λύσεις Streaming για Internet TV, IPTV, εταιρικά Βίντεο, live και on demand, για παρουσιάσεις προϊόντων, εταιρικές, εκπαιδεύσεις, YouTube, Vimeo, Facebook κλπ

Εξοπλισμός και υποστήριξη για γραφικές τέχνες, γραφίστες, δημιουργικά γραφεία, διαφημιστικές, εκδοτικές, web design, CAD, 2D, 3D, animation κ.α. Προϊόντα και ολοκληρωμένες λύσεις για επεξεργασία εικόνας, σχεδιασμό εντύπου, διόρθωση, οργάνωση και διαχείριση εικόνας και ροή εργασίας.

Ειδικευόμαστε σε Apple Mac και Windows, LaCie, Seagate, Asustor, Blackmagic Design, Boxx, Eizo, Wacom, Adobe, Χ-rite, Dell, QuarkXpres, Hewlett Packard, Epson, Sonnet, Eye One, Lexmark κ.α.

Παρακάτω ξεχωρίσαμε ενδεικτικά, μερικούς από τους Κωδικούς Άσκησης Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για τους οποίους μπορούμε να προτείνουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό Η/Υ, Εφαρμογών, περιφερικών και ολοκληρωμένων λύσεων στους τομείς της ειδικότητας μας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’ ΚΥΚΛΟΣ”

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

 • Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Εκδοτικές δραστηριότητες
 • Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
 • Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
 • Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

ΙΓ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
 • Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
 • Διαφήμιση και έρευνα αγοράς
 • Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Εκπαίδευση

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

 • Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

Αναλυτίκα εδώ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 3416200 για το δικό σας επενδυτικό σχέδιο.

 

Comart-logos-02-2