Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης B Κύκλος

Το πρόγραµµα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ανέργων, µισθωτών και αυτοαπασχολούµενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας συναφούς µε την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελµατικό χώρο.

Δικαιούχοι είναι:

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιµης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισµένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων, από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισµένες από το Υπ. Πολιτισµού ως τριτοβάθµιες και απόφοιτοι µουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισµένων από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί µετά την 1.1.1995).

Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι, εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, µισθωτοί (πλήρους ή µερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάµενοι επιχειρηµατίες που θα συστήσουν νέα εταιρία µε ανέργους ή µισθωτούς.

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάµενοι ατοµικοί επιχειρηµατίες (αυτοαπασχολούµενοι) που ασκούν ήδη συναφή µε την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελµατική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες µεταξύ αυτών.

Επιδότηση:

Επιδοτούνται για: τη δηµιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάµενης επιχείρησης συναφούς µε τις σπουδές τους.

Επιδοτούνται µε: 5.000€ έως 25.000€ για ένα δικαιούχο µε ατοµική επιχείρηση, έως 40.000€ συνεργατικά σχήµατα δύο ατόµων, έως 50.000€ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων. Χρηµατοδοτείται το 100% των επιλέξιµών δαπανών.

Βασικές προϋποθέσεις:

 1. I. Εισοδηµατικά κριτήρια

Κατηγορία Α, ο µέσος όρος του εισοδήµατος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013, να µην υπερβαίνει ανάλογα µε την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος 2015 τις 22.000€ για το ατοµικό εισόδηµα ή τις 35.000€ για το οικογενειακό εισόδηµα.

Κατηγορία Β, ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω καθώς επίσης θα πρέπει και o µέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηµατική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 & 2013 να µην υπερβαίνει τις 40.000€.

 1. II. Επιδότηση από προγράµµατα στο παρελθόν

Ο ενδιαφερόµενος να µην έχει ενταχθεί σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα µε την ιδιότητα του ατοµικού επιχειρηµατία/επιτηδευµατία ή του εταίρου σε επιχορηγούµενη εταιρεία, από την 1.1.2013, πλην προγραµµάτων κατάρτισης.

ΙΙΙ. Να µην συµµετέχουν µε την ιδιότητα του εταίρου/µετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής από την 1.1.2015, εξαιρείται η κατοχή µετοχών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο.

 1. IV. Να µην έχουν και την ιδιότητα του ατοµικού επιχειρηµατία κατά την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης και να µην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας (ως ατοµικοί επιχειρηµατίες) από την 1.1.2017 και µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης.

3 κύκλοι ηλεκτρονικής υποβολής

‘Eναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής στις 5.7.2017. Η ηλεκτρονική υποβολή µπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους:

 • 1η περίοδος: Έναρξη 5.7.2017 – Λήξη 9.8.2017
 • 2η περίοδος: Έναρξη 6.9.2017 – Λήξη 11.10.2017
 • 3η περίοδος: Έναρξη 8.11.2017 – Λήξη 13.12.2017

Comart & Δημιουργικές Δραστηριότητες

Το πρόγραμμα για την Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης B Κύκλος περιλαμβάνει δημιουργικές δραστηριότητες επαγγελμάτων σχετικών με εικόνα & ήχο, εφαρμοσμένες τέχνες, αρχιτεκτονική, διαφήμιση, γραφιστική, design κλπ. Στην Comart με εμπειρία στην επιτυχή ολοκλήρωση προηγούμενων προγραμμάτων και σε συνεργασία με εταιρεία συμβούλων, μπορούμε να βοηθήσουμε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με σχετικές δραστηριότητες.  Επιπλέον μπορούμε, αφού συζητήσουμε μαζί σας, να διαμορφώσουμε μόνο την τεχνο-οικονομική προσφορά και στην συνέχεια να προχωρήσετε στην ολοκλήρωση και υποβολή με δικό σας σύμβουλο.

Η Comart παρέχει:

Προϊόντα και ολοκληρωμένες λύσεις παραγωγής βίντεο, κινηματογράφου, post-production, VFX, 3D και CGI, grading, finishing & μεταδόσεις. Λύσεις Streaming για Internet TV, IPTV, εταιρικά Βίντεο, live και on demand, για παρουσιάσεις προϊόντων, εταιρικές, εκπαιδεύσεις, YouTube, Vimeo, Facebook κλπ

Εξοπλισμός και υποστήριξη για γραφικές τέχνες, γραφίστες, δημιουργικά γραφεία, διαφημιστικές, εκδοτικές, web design, CAD, 2D, 3D, animation κ.α. Προϊόντα και ολοκληρωμένες λύσεις για επεξεργασία εικόνας, σχεδιασμό εντύπου, διόρθωση, οργάνωση και διαχείριση εικόνας και ροή εργασίας.

Ειδικευόμαστε σε Apple Mac και Windows, LaCie, Seagate, Asustor, Blackmagic Design, Boxx, Eizo, Wacom, Adobe, Χ-rite, Dell, QuarkXpres, Hewlett Packard, Epson, Sonnet, Eye One, Lexmark κ.α.

Παρακάτω ξεχωρίσαμε ενδεικτικά, μερικούς από τους Κωδικούς Άσκησης Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για τους οποίους μπορούμε να προτείνουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό Η/Υ, Εφαρμογών,  περιφερικών και ολοκληρωμένων λύσεων στους τομείς της ειδικότητας μας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’ ΚΥΚΛΟΣ”

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

 1. Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 1. Εκδοτικές δραστηριότητες
 2. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
 3. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
 4. Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

ΙΓ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
 2. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
 3. Διαφήμιση και έρευνα αγοράς
 4. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 1. Εκπαίδευση

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

 1. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

 

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 3416200 για το δικό σας επενδυτικό σχέδιο.

 

Σχετικά αρχεία