Όταν εξάγετε μια ταινία του QuickTime απ’ το Final Cut Pro κι έπειτα την εισάγετε στο Final Cut Pro, το Alpha Type της ταινίας που προκύπτει είναι ρυθμισμένο στο Straight με προεπιλογή, όταν εξάγετε επιλέγοντας File > Export > Using QuickTime Conversion, και εξάγετε σε Prores 4444 με ένα Κανάλι Άλφα (Εκατομμύρια Χρώματα +).

Προγράμματα
Final Cut Pro 7.0

Λύση

Θέστε τη ρύθμιση του Alpha Type στο Black (Μαύρο), αυτή είναι η σωστή ρύθμιση που πρέπει να χρησιμοποιήσετε για τα Prores 4444 κλιπ με ένα Channel Alpha (Κανάλι Άλφα).
Σημείωση: Για να ελέγξετε τον Alpha Type ενός κλιπ στο Final Cut Pro, επιλέξτε το κλιπ στον Browser κι έπειτα επιλέξτε Modify > Alpha Type.