Ακολουθήστε αυτές τις καλές πρακτικές, όταν ανταλλάσσετε μεταδεδομένα μεταξύ Cinema Tools και Final Cut Pro.

Προγράμματα
Final Cut Pro, Cinema Tools

Αποφύγετε την εξαγωγή μιας Batch List απ’ το Final Cut Pro για εισαγωγή στα Cinema Tools, προκειμένου να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων Cinema Tools.

Αυτή η μέθοδος έχει αποτέλεσμα μόνο όταν το Final Cut Pro χρησιμοποιεί την αγγλική γλώσσα και παρέχει μόνο ελάχιστες πληροφορίες. Αντιθέτως, χρησιμοποιήστε την εντολή «Synchronize with Cinema Tools» στο μενού Tools του Final Cut Pro. Οι επιλογές τότε θα είναι να προστεθούν τα επιλεγμένα κλιπ σε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων Cinema Tools ή να δημιουργηθεί μια νέα βάση δεδομένων. Αυτή η μέθοδος λειτουργεί με όλες τις γλώσσες που υποστηρίζονται και εξασφαλίζει την σωστή επεξεργασία όλων των διαθέσιμων πληροφοριών.

Αποφύγετε την εξαγωγή μιας Batch Capture list απ’ τα Cinema Tools με την πρόθεση να την εισάγετε στο Final Cut Pro.

Αυτή η μέθοδος έχει αποτέλεσμα, αν χρησιμοποιείτε τα αγγλικά ως γλώσσα του συστήματος και παρέχει μόνο ελάχιστες πληροφορίες. Αντιθέτως, χρησιμοποιήστε την εντολή XML Batch List στο μενού Export των Cinema Tools. Εκτός του ότι λειτουργεί με όλες τις υποστηριζόμενες γλώσσες, μια λίστα XML batch, έχει, επίσης, το προτέρημα ότι συμπεριλαμβάνει επιπρόσθετες πληροφορίες για κάθε κλιπ που εισάγεται στο Final Cut Pro.
Επίσης, μπορείτε να εισάγετε Telecine Log αρχεία απευθείας στο Final Cut Pro και να αποφύγετε την αναγκαιότητα της εξαγωγής μιας XML Batch List απ’ τα Cinema Tools.

Προσθέστε τα κλιπ από το Browser του Final Cut Pro, σε μια βάση δεδομένων των Cinema Tools, χρησιμοποιώντας κάποια απ’ τις ακόλουθες μεθόδους:

  • Επιλέξτε τα κλιπ από το Browser του Final Cut Pro κι έπειτα επιλέξτε Tools > Synchronize with Cinema Tools.
  • Επιλέξτε τα κλιπ από το Browser του Final Cut Pro κι έπειτα επιλέξτε File > Export > Batch List για να δημιουργήσετε ένα αρχείο κειμένου με καθορισμένα διαστήματα. Μπορείτε, στη συνέχεια, να εισάγετε αυτό το αρχείο σε μια βάση δεδομένων των Cinema Tools, επιλέγοντας File > Import > Final Cut Pro Batch List.

Σημείωση: Θα πρέπει να αποφύγετε την τελευταία μέθοδο, που χρησιμοποιεί batch lists με καθορισμένα διαστήματα, επειδή αυτές οι batch lists δεν περιέχουν όλα τα μεταδεδομένα που περιέχουν οι XML batch lists. Τα Cinema Tools υποστηρίζουν τις batch lists του Final Cut Pro μόνο στα αγγλικά. Να προτιμάτε πάντα τη χρήση της εντολής «Synchronize with Cinema Tools», αντί μια batch list του Final Cut Pro με καθορισμένα διαστήματα.

Δημιουργήστε μια λίστα κλιπ για ψηφιοποίηση στο Final Cut Pro που βασίζονται σε μια βάση δεδομένων των Cinema Tools, χρησιμοποιώντας μια απ’ τις ακόλουθες μεθόδους:

  • Στο Final Cut Pro, επιλέξτε File > Import > Cinema Tools Telecine Log.
  • Στα Cinema Tools, επιλέξτε File > Import > Telecine Log για να προσθέσετε τα κλιπ σε μια βάση δεδομένων κι έπειτα επιλέξτε File > Export > XML Batch List για να δημιουργήσετε μια XML λίστα των κλιπ που μπορείτε να εισάγετε στο Final Cut Pro, επιλέγοντας File > Import > XML.
  • Στα Cinema Tools, επιλέξτε File > Import > Telecine Log για να προσθέσετε τα κλιπ σε μια βάση δεδομένων κι έπειτα επιλέξτε File > Export > Batch Capture για να δημιουργήσετε μια λίστα των κλιπ με καθορισμένα διαστήματα που μπορείτε να την εισάγετε στο Final Cut Pro, επιλέγοντας File > Import > Batch List.

Σημείωση: Θα πρέπει να αποφύγετε την τελευταία μέθοδο, που χρησιμοποιεί batch lists με καθορισμένα διαστήματα, επειδή αυτές οι batch lists δεν περιέχουν όλα τα μεταδεδομένα που περιέχουν οι XML batch lists. Τα Cinema Tools υποστηρίζουν τις batch lists του Final Cut Pro μόνο στα αγγλικά. Η χρήση μιας XML Batch List προτιμάται πάντα από τη χρήση μιας batch list με καθορισμένα διαστήματα του Final Cut Pro.