Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Για τα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ», η προθεσμία λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2016 και για τα άλλα δύο, «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους», στις 28 Απριλίου 2017.

Στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 περιλαμβάνονται κάποιοι από τους κωδικούς δραστηριοτήτων στην κατηγορία «Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες» όπου εμπίπτουν δημιουργικές και συναφείς δραστηριότητες επαγγελμάτων σχετικών με εικόνα & ήχο, εφαρμοσμένες τέχνες, αρχιτεκτονική, διαφήμιση, γραφιστική, design κλπ.

Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα:

 • για μεγάλες επιχειρήσεις στο ποσό των 500.000 ευρώ,
 • για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των 250.000 ευρώ,
 • για μικρές επιχειρήσεις στο ποσό των 150.000 ευρώ,
 • για πολύ μικρές επιχειρήσεις στο ποσό των 100.000 ευρώ,
 • για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) στο ποσό των 50.000 ευρώ.

Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς παρέχεται ως είδος ενίσχυσης :

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων, θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δενμέχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας
 • Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • ατομική επιχείρηση
 • εμπορική εταιρεία
 • συνεταιρισμός
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ)
 • υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
 • επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ως επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για την εφαρμογή του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων νοούνται οι κάτωθι:

 • επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού
 • επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού
 • το μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών

– Οι επιλέξιμες δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού είναι οι ακόλουθες:

 • Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
 • Η αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός)
 • Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 • Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
 • Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

– Οι επιλέξιμες δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι οι ακόλουθες:

 • μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
 • συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

-Οι δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων ενισχύονται μόνο σε συνδυασμό με δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

 • Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 • Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ως δαπάνες εκκίνησης νοούνται εκείνες που πραγματοποιούνται για την ίδρυση και αρχική οργάνωση της οικονομικής μονάδας, την απόκτηση διαρκών μέσων εκμεταλλεύσεως, καθώς και για την επέκταση και αναδιοργάνωσή της.

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 12η Οκτωβρίου 2016. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2016.

Στην Comart με μεγάλη εμπειρία στην επιτυχή ολοκλήρωση προηγούμενων παρομοίων προγραμμάτων και σε συνεργασία με εταιρεία συμβούλων, μπορούμε να βοηθήσουμε όσους επιθυμούν να ενταχθούν και να ασχοληθούν με τομείς και επαγγέλματα που σχετίζονται με συναφείς δραστηριότητες της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας.  Επιπλέον μπορούμε, αφού συζητήσουμε μαζί σας, να διαμορφώσουμε μόνο την τεχνο-οικονομική προσφορά και στην συνέχεια να προχωρήσετε στην ολοκλήρωση και υποβολή του τελικού φακέλου με δικό σας σύμβουλο.

Η Comart, μεταξύ άλλων, παρέχει εξοπλισμό Hardware, Software, ολοκληρωμένες λύσεις, υπηρεσίες εγκατάστασης και υποστήριξης για δραστηριότητες όπως:
Graphic Design & δημιουργικού, επιτραπέζιες εκδόσεις (Desktop Publishing), προ εκτύπωση (Prepress), ψηφιακές εκτυπώσεις (Digital Printing) και υποστηρίζει εταιρείες όπως εκδοτικές επιχειρήσεις, δημιουργικά τμήματα διαφημιστικών εταιρειών, ατελιέ γραφικών τεχνών, γραφίστες, creative directors, επαγγελματίες της γραφιστικής και της οπτικής επικοινωνίας, αρχιτέκτονες, web designers κ.ά..

Ειδικευόμαστε σε σταθμούς εργασίας και περιφερειακά Apple Mac, λύσεις και συστήματα αποθήκευσης LaCie και Seagate, συστήματα βίντεο Blackmagic, calibrated οθόνες Eizo, επιφάνειες σχεδίασης Wacom, εφαρμογές Adobe Photoshop, Illustrator, Creative Cloud, color calibrators Χ-rite, Dell, QuarkXpres, Hewlett Packard, Epson, Sonnet, Eye One, Lexmark κ.α.

Η Comart είναι Εξουσιοδοτημένος Μεταπωλητής Apple – Apple Authorized Reseller και διαθέτει όλα τα προϊόντα Apple Mac και περιφερειακά για δημιουργικές δραστηριότητες. Επιπλέον:

 • Apple Solutions Expert in Video
 • Adobe Certified Sales Professional
 • Blackmagic Design Authorized Reseller
 • Lacie Authorized Reseller
 • Matrox Video Authorized Dealer
 • AJA Authorized Dealer
 • PrimeStream Authorized Distributor
 • Assimilate Authorized Dealer
 • Boxx Authorized Reseller
 • Atto Authorized Dealer
 • Sonnet Authorized Dealer
 • Swit Authorized Reseller
 • κ.α.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 3416200 για το δικό σας επενδυτικό σχέδιο.